Menu
 • Call us 062 - 726- 0715

 • Working time วันจันทร์:08:00-21:00-วันเสาร์:08:00-12:00

 • Writte us vmoveyou@gmail.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขนส่ง

1. คำจำกัดความ

เว้นเสียแต่ว่าระบุไว้เป็นอย่างอื่นหรือบริบทเป็นอย่างอื่น คำศัพท์ต่อไปนี้ที่ใช้ในข้อตกลง และเงื่อนไขจะมี ความหมาย ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

 1. “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอส ขนส่ง พนักงาน ผู้รับเหมาช่วงและตัวแทน
 2. “คุณ” หรือ “ของคุณ” หมายถึงผู้ส่งสินค้า ผู้ส่งของ และมีชื่อเป็นผู้ส่งสินค้าในใบนำส่งสินค้า
 3. “ผู้ส่งสินค้า” หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้ส่งสินค้าในใบนำส่งสินค้า
 4. “ผู้ส่ง” หมายถึงบุคคลที่ส่งสินค้าแก่เรา ผู้ส่งอาจไม่ใช่ผู้ส่งสินค้า
 5. “ผู้รับมอบ” หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้รับมอบในใบนำส่งสินค้า
 6. “ผู้รับ” หมายถึงบุคคลหรือผู้รับสินค้า เขา / เธออาจเป็นผู้รับมอบเอง หรือบุคคลอื่น
  ณ ที่อยู่ของผู้รับมอบ หรือ สำนักงานบริหาร / นิติบุคคลตามที่อยู่ของผู้รับมอบ
 7. “สินค้า” หมายถึงบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อทั้งหมดที่ส่งให้แก่และรับโดยเราเพื่อการขนส่งภายใต้ 1 ใบนำส่งสินค้า
 8. “ใบนำส่งสินค้า” หมายถึงใบตราส่งหรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่าในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
 9. “ข้อตกลงและเงื่อนไข” หมายถึงข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานเหล่านี้ รวมถึงที่อาจได้รับการแก้ไข หรือเพิ่มเติมโดยเราเป็นครั้งคราว
 10. “วันทำงาน” หมายถึงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ในราชอาณาจักรไทย

2. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา

เมื่อสั่งซื้อบริการของเราหรือส่งมอบสินค้าให้เรา คุณยอมรับข้อกำหนดในนามผู้จัดส่ง ผู้รับมอบ และบุคคลอื่นใดที่มี หรืออ้างว่ามีส่วนได้เสียกับสินค้า ซึ่งคุณและบุคคลดังกล่าวจะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข

3 .สินค้าต้องห้าม

3.1 รายการต่อไปนี้ถือว่าเป็นสินค้าต้องห้าม และคุณตกลงที่จะไม่ส่งสินค้าใดๆ ต่อไปนี้เป็นสินค้า

 1. สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ วัตถุระเบิด อาวุธหรือปืน
 3. สินค้าที่เป็นและมีส่วนประกอบหลักเป็นแก้ว เครื่องลายคราม หินแกรนิต หินอ่อน กระเบื้อง ขวดแก้ว เซรามิค สุขภัณฑ์
 4. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 5. สินค้าที่ใช้แล้ว สิ่งของสิ่งซ่อม สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว สินค้าที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน
 6. แบตเตอรี่รถทุกชนิดประเภทใช้งานแล้ว
 7. ยาสูบทุกชนิด บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 8. ตราสารเงิน และตราสารเทียบเท่าเงินสด เช่น หุ้นและพันธบัตร
 9. บัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือบัตรเงินสด
 10. โทรศัพท์มือถือ Tablet Notebook
 11. เอกสารส่วนบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาล เช่นบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น
 12. เอกสารที่มีข้อมูลเป็นความลับ
 13. ทองแท่ง โลหะหรือหินมีค่า/กึ่งมีค่า
 14. ของสะสม เช่น โบราณวัตถุ งานศิลป์
 15. พืช
 16. สัตว์ที่มีชีวิต
 17. ซากมนุษย์หรือสัตว์ ชิ้นส่วนของร่างกายหรืออวัยวะ
 18. อาหารสด อาหารดิบ อาหารแช่เย็น แช่แข็งทุกชนิด
 19. การจัดส่งโดยไม่บรรจุหีบห่อที่เหมาะสมหรือเพียงพอ
 20. พัสดุบรรจุกล่องโฟม
 21. สินค้าที่อาจทำให้เกิดความล่าช้า หรือความเสียหายแก่พัสดุ อุปกรณ์หรือบุคคลอื่น
 22. สินค้าที่ต้องการให้เราได้รับใบอนุญาตพิเศษหรือใบอนุญาตสำหรับการขนส่ง การนำเข้าหรือส่งออก

3.2 แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใด เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียความเสียหาย หรือการส่งมอบล่าช้าต่อรายการใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 3.1

3.3 คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายในการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดแก่เรา รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอันเป็นผลจากการที่คุณฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับ หรือจากการส่งสินค้าใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 3.1

4. สินค้าที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้

เราอาจยอมรับรายการดังต่อไปนี้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ แต่เงื่อนไขการเรียกร้องก็แตกต่างจากปกติ

4.1 อาหารแห้ง ลูกอม ช็อกโกแลต

4.2 อาหารที่เน่าเปื่อยในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

4.3 บัตรกำนัล คูปอง บัตรของขวัญ

4.4 เอกสาร ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน

4.5 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่น น้ำ น้ำมัน ครีม ซีรั่ม เจล ฯลฯ

4.6 แบตเตอรี่รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักร

4.7 สินค้าที่แตก หักง่าย หรือเสียหายภายในหีบห่อที่ภายนอกอยู่ในสภาพเรียบร้อย

5. การรับประกันและการชดใช้ค่าเสียหายของผู้ส่งสินค้า

5.1 เรารับประกันสินค้าเกิดกรณี เสียหายระหว่างขนย้าย เช่น แตก เป็นรอย อื่นๆ ที่ 10% ของราคาจ้างงาน

6. การจัดส่งสินค้า

6.1 การจัดส่งจะถือว่าเสร็จสิ้น เมื่อสินค้าถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับมอบ ซึ่งระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า แต่ไม่จำเป็นต้องมีชื่อผู้รับมอบอยู่

6.2 ถ้าผู้รับมอบไม่พร้อมรับสินค้าตามที่อยู่ เราอาจจัดส่งสินค้าให้บุคคลอื่น ณ ที่อยู่ของผู้รับมอบ (เช่น เพื่อนร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว ฯลฯ) พัสดุที่ถูกส่งไปยังที่อยู่ซึ่งมีพื้นที่รับของส่วนกลางอาจถูกส่งไปยังพื้นที่ดังกล่าว เช่น สำนักงานนิติบุคคล สำนักงานบริหาร ฝ่ายต้อนรับ ณ ที่อยู่ของผู้รับมอบ เพื่อความปลอดภัยของสินค้า เราจะไม่จัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ซึ่งไม่มีผู้รับ แม้จะได้รับการร้องขอจากผู้ส่งสินค้าและ / หรือผู้รับมอบ

6.3 เราจะไม่ส่งมอบสินค้าไปยังที่อยู่อื่นนอกเหนือจากที่อยู่ของผู้รับมอบซึ่งระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า เว้นแต่จะได้คำแนะนำจากผู้ส่งสินค้า ผู้รับมอบจะต้องติดต่อผู้ส่งสินค้าเพื่อขอข้อมูลดังกล่าว

7. หลักฐานการจัดส่ง

7.1 จำเป็นต้องมีลายเซ็นจากผู้รับมอบเพื่อเป็นหลักฐานการจัดส่ง

7.2 ในกรณีที่ผู้รับไม่ใช่ผู้รับมอบ ผู้จัดส่งของเราจะพยายามยืนยันตัวตนของผู้รับอย่างสมเหตุสมผล จำเป็นต้องมีลายเซ็น ของผู้รับดังกล่าวเพื่อเป็น
หลักฐานการจัดส่ง

7.3 ในกรณีพิเศษที่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ผู้จัดส่งของเราจะเขียนเป็นหมายเหตุไว้ บางครั้งไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ด้วยเหตุผลหลายประการ
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้รับซึ่งเป็นผู้ไร้ความสามารถ

8. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขจะอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอยู่ใต้เขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทย
โดยไม่อาจเพิกถอนได้